Hur kommer Arbetsförmedlingens reformering att påverka bemanning, rekrytering och arbetsmarknaden på sikt? Det kan vi än så länge bara sia om, även om det redan nu finns en het debatt kring huruvida reformeringen är rätt väg att gå. Arbetsförmedlare går ut i en artikeln i DN och berättar att nedskärningarna har skett för fort och fel, på så sätt att de förre detta arbetsförmedlarna nu själva måste gå till AF. I en annan ledare menar författaren istället att Arbetsförmedlingens arbete med matchning var ofokuserat och kostsamt och att Arbetsförmedlingen har misslyckats med jobbmatchningen trots att goda förutsättningar med enkla jobb finns.

Läs båda artiklarna här och här!

Ny jobbprognos från AF

Arbetsförmedlingen har släppt en ny prognos som spår att arbetslösheten kommer att öka. I den nya prognosen för 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att antalet sysselsatta ökar med 120.000 jobb där storstadsregionerna står för mer än 80 procent av jobbtillväxten, men bedömningen är ändå att på längre sikt så kommer arbetslösheten att stiga från 6,4 till 6,5 procent för att nå upp till 6,7 procent under 2020.

De tre största utmaningarna tror AF är att motverka bristen på utbildad arbetskraft, att öka utrikesföddas sysselsättning och motverka långtidsarbetslöshet. Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen menar att det fortsatt kommer finnas stora rekryteringssvårigheter och att det kommer att saknas 100.000 personer med rätt utbildning på fem års sikt.

Läs hela artikeln här!

Svenskt Kvalitetsindex har i en ny undersökning visat att kunderna till bemanningsbranschen är nöjda med sina leverantörer. Bemanningsbranschen har högt förtroende och har hållit en jämn nivå på sin kundnöjdhet i över ett decennium, till skillnad från många andra branscher som Svenskt Kvalitetsindex mäter. I år har bemanningsbranschen lyckats öka sin kundnöjdhet med 1,3 enheter och landar på kundnöjdhetsindex 69,3.
jgfoegjpe

Men i och med Arbetsförmedlingens reformering förväntas spelplanen för hela branschen målas om, och möjligheterna för de privata aktörerna förväntas öka. “De kommande åren blir intressanta att följa i och med den stora förändring som branschen nu står inför när de privata aktörerna får ta ett större ansvar för samhällets kompetensförsörjning i och med Arbetsförmedlingens omfattande reformer” kommenterar Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.
jgfoegjpe

Läs hela artikeln här!

Vägen till jobb ser olika ut

En ny studie från Malmö Universitet har undersökt hur vägen till arbete ser ut för nyanlända i Sverige, och har kommit fram till fem typiska deltagare i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Dessa kallas för svensklärande, frustrerade arbetssökande, vilsna etablerare, arbetsfinnare och etablerare med förhinder. Vilka hinder stöter varje grupp på? Och hur kan varje grupp finna vägen till ett arbete?

Läs hela artikeln här!